Web
Analytics

American Airlines เป็นสายการบินเจ้าแรกในโลก ที่ใช้โดรน เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพของเครื่องบิน

Posted by djigo 30/10/2018 0 Comment(s)

ใครว่าโดรน กับเครื่องบิน อยู่ร่วมกันไม่ได้....... 

 

American Airlines เป็นสายการบินเจ้าแรกในโลก ที่ใช้โดรน เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพของเครื่องบิน

 

ปัจจุบัน การใช้งานโดรน เริ่มแพร่หลายออกไปในหลายแขนง ทั้งการถ่ายรูป ทำแผนที่ การตรวจสอบสภาพของสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง การตรวจสอบสภาพของยานพาหนะ เช่น เครื่องบิน

 

ในอดีต การตรวจสอบสภาพของเครื่องบินนั้น ต้องใช้กำลังคน รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนั้น โดรน จึงถือเป็นอุปกรณ์หนึ่ง ที่สามารถช่วยทุ่นแรงและประหยัดกำลังคนลงไปได้มาก พอสมควร 

 

 

ปัจจุบัน สายการบินแรก ที่ริเริ่มการใช้โดรนในการตรวจสอบสภาพของเครื่องบินนั้นได้แก่ สายการบิน อเมริกัน แอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินที่มีเที่ยวบินกว่า 6000 เที่ยวบิน รองรับจุดหมายกว่า 350 จุดหมาย ดังนั้น เรื่องของการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญ มากเป็นพิเศษ

 

 

    

 

 

ปัจจุบัน สายการบิน American Airline ได้ทดลองนำเจ้า Mavic 2 Enterprise เข้ามาเป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบสภาพของเครื่องบิน ในจุดที่ไม่สามารถขึ้นไปได้ถึง ช่วยให้การตรวจสอบทำได้ละเอียดมากขึ้น อีกทั้ง ยังรองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรมภายนอก จึงทำให้ลดระยะเวลาการทำงานลงไปได้มากทีเดียว

 
 
 
 
 

Leave a Comment